برنامه درسی دوره

بخش ۱: مقدمه
مقدمه ای برای استارتاپ ها رایگان 00:30:00
مقدمه ای بر مدیریت کارآفرینی 00:20:00
بخش ۲: اکو سیستم
انواع کارآفرینی 00:30:00
اکوسیستم کارآفرینی و اصول قانونی 01:00:00
بخش ۳: بازاریابی استارتاپ
گزاره ارزش 00:40:00
توسعه محصول 00:25:00
آزمون دوره 00:07:00
X