برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
Mobile Application Development 00:35:00
Platform development environment رایگان 00:20:00
Patents & Application stores 01:00:00
Application Stores 00:20:00
Section 2: Development & Testing
Tools for Application Testing 00:20:00
Mobile Application Testing 00:40:00
Mobile Business Intelligence 00:30:00
The Course Quiz 00:05:00
13 دانشجو ثبت نام کرده

دوره های مرتبط

دوره های محبوب

دیدگاه ها